Đội ngũ CB GV NV nhà trường

Tổ Tự nhiên 1

Năm học 1996 – 1997 trường Chuyên Nguyễn Trường Tộ được thành lập , tổ Tự nhiên I chính thức ra đời. Khi đó đội ngũ giáo viên của tổ được hình thành bởi các…

Xem thêm