CÔNG VĂN CỦA BAN TUYÊN GIÁO QUẬN UỶ ĐỐNG ĐA V/V Hưởng ứng tham gia Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV năm 2021 – 2022”

Thực hiện Công văn số 451 – CV/BTGTU, ngày 16/7/2021 của Ban Tuyên giáo Thành uỷ H Nội về việc “Hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại doàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021- 2022”, để đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và triển khai có hiệu quả Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” lần thứ XV, năm 2021 – 2022 do Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức, Ban Tuyên giáo Quận uỷ ra công văn số 206 -CV/BTGQU đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Quận, các tổ chức chính trị, xã hội Quận và các cơ sở Đảng trực thuộc Quận thực hiện các công tác triển khai, tuyền truyền tới toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn Quận đạt hiệu quả cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *