Cập nhật: 24/01/2018 Lượt đọc: 3327

Mẫu đơn xin học lớp 6 năm học 2016 -2017

Tải fileDon vao lop 6 16-17.doc

UBND QUẬN ĐỐNG ĐA

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRƯỜNG TỘ

 

 
 

 


Số:...........................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 

 


Ô Chợ Dừa, ngày ……..tháng 7 năm 2016

                                                                                                                                   

ĐƠN XIN HỌC LỚP 6

Năm học 2016- 2017

Kính gửi : Ban giám hiệu trường THCS Nguyễn Trường Tộ

 

 1. Họ và tên học sinh: .............................................. Nam  Nữ   Mã HS:……………

Ngày sinh: ..........................................................Nơi sinh:.............................................................

Dân tộc:   …………………………………………………Bố Mẹ 

Hộ khẩu thường trú (số nhà, tổ, phường):...................................................................................

Số hộ khẩu:................................................. Chủ hộ:......................................................................

Hiện đang cư trú tại : .....................................................................................................................

Năm học 2015 - 2016 là học sinh trường ……...........................................Quận:.....................

2. Họ và tên bố:........................................................................... Điện thoại:...............................

Chức vụ - nơi công tác: .................................................................................................................

3. Họ và tên mẹ:.......................................................................... Điện thoại:...............................

Chức vụ - nơi công tác: .................................................................................................................

4. Số điện thoại di động đăng kí khi tham gia sổ liên lạc điện tử: ..........................................

5. Kết quả học tập:

Lớp

Năng lực

Phẩm chất

Thành tích đặc biệt

(giải cao nhất, môn, cấp công nhận - từ cấp Quận trở lên)

Lớp 1

 

 

 

Lớp 2

 

 

 

Lớp 3

 

 

 

Lớp 4

 

 

 

Lớp 5

 

 

 

6.  Nguyện vọng lớp học:

 a. Toán

 b. Ngoại ngữ

 c.Văn

Gia đình xin cam đoan thông tin trên là chính xác, nếu sai học sinh sẽ bị loại.

NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

(Ký và ghi rõ họ tên)

PHỤ HUYNH HỌC SINH

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

Ghi chú: Từ lớp 1- lớp 3:  Năng lực, phẩm chất tương đương với xếp loại học lực, hạnh kiểm

 

 

 

ĐĂNG KÍ NGUYỆN VỌNG LỚP HỌC

 1. Họ và tên: .............................................
 2. Ngày sinh:.............................................
 3. Họ tên bố (mẹ):.....................................
 4. Nguyện vọng lớp học:

Toán  Ngoại ngữ  Văn 

 

 

ĐĂNG KÍ NGUYỆN VỌNG LỚP HỌC

 1. Họ và tên: .............................................
 2. Ngày sinh:.............................................
 3. Họ tên bố (mẹ):.....................................
 4. Nguyện vọng lớp học:

Toán  Ngoại ngữ  Văn 

 

 

ĐĂNG KÍ NGUYỆN VỌNG LỚP HỌC

 1. Họ và tên: .............................................
 2. Ngày sinh:.............................................
 3. Họ tên bố (mẹ):.....................................
 4. Nguyện vọng lớp học:

Toán  Ngoại ngữ  Văn 

 

 

ĐĂNG KÍ NGUYỆN VỌNG LỚP HỌC

 1. Họ và tên: .............................................
 2. Ngày sinh:.............................................
 3. Họ tên bố (mẹ):.....................................
 4. Nguyện vọng lớp học:

Toán  Ngoại ngữ  Văn 

 

 

ĐĂNG KÍ NGUYỆN VỌNG LỚP HỌC

 1. Họ và tên: .............................................
 2. Ngày sinh:.............................................
 3. Họ tên bố (mẹ):.....................................
 4. Nguyện vọng lớp học:

Toán  Ngoại ngữ  Văn 

 

 

ĐĂNG KÍ NGUYỆN VỌNG LỚP HỌC

 1. Họ và tên: .............................................
 2. Ngày sinh:.............................................
 3. Họ tên bố (mẹ):.....................................
 4. Nguyện vọng lớp học:

Toán  Ngoại ngữ  Văn